Zavod za oskrbo na domu Ljubljana

Mestna občina Ljubljana je ustanovitelj Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, ki s spremljanjem smernic nacionalne in lokalne strategije socialnega varstva  sledi aktualnim družbenim poudarkom, ki danes dajejo vedno večji pomen pomoči na domu. Iz tega izhajajo naše temeljne naloge, saj starejšim, invalidom in kronično bolnim omogočamo lažje in lepše življenje tako, da jim nudimo pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih, gospodinjstvu in ohranjanju socialnih stikov, kar je naša osnovna dejavnost, ki je z visoko subvencionirano ceno storitve mestne občine Ljubljana, v višini 80 odstotkov zelo dostopna za uporabnike.

Ker se zavedamo, da je celostni pristop k obravnavi vsakega posameznika pogoj za boljše življenje naših uporabnikov, smo v zadnjih letih razširili ponudbo naših storitev ter začeli še z izvajanjem storitev socialnega servisa, kot so pedikura, frizerstvo, čiščenje, spremstvo, druženje in podobno.

Število uporabnikov in zadovoljstvo uporabnikov se v zadnjih letih vztrajno povečujeta, kar nam je dalo pogum, da smo razmišljali tudi o storitvah s področja fizioterapije, delovne terapije, logopedije, gibalne vadbe, storitev zdravstvene nege ter svetovalnih storitev, ki jih bomo v okviru projekta A-Qu-A na domovih uporabnikov brezplačno izvajali od meseca maja 2015, do konca aprila 2016.

Želje starejših so, da v okviru svojega okolja vzpostavljajo nove socialne stike in ostanejo aktivni v domačem okolju, zato smo dali velik poudarek vključevanju starejših v medgeneracijsko sodelovanje, skupine za samopomoč in prostovoljstvo ter bili uspešni pri tem, da so starejši v svoje življenje sprejeli dijake, študente in starejše prostovoljce.

Na novi lokaciji, kamor se je zavod preselil marca 2015, bomo uspešneje uresničevali našo vizijo in optimizirali delovanje zavoda ter izvajali dodatne dejavnosti, ki nam jih bodo lahko nudili novi prostori. Imeli bomo več možnosti za izvajanje novih in sodobnih oblik sodelovanja z uporabniki, njihovimi svojci in zaposlenimi.

Tudi v bodoče bomo prisluhnili potrebam in željam naših uporabnikov, spoštovali možnost izbire in odločitve, kje in kako želijo živeti, podpirali vse dejavnosti za vključevanje starejših v širše družbeno dogajanje in si še naprej prizadevali za spoštovanje starejših, za njihovo dostojanstvo ter kakovost njihovega življenju v prijaznem okolju svojega doma.

 

Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave

Prispevek Univerze na Primorskem bo predvsem znanstveno-strokovne narave in bo temeljil na izvedbi množičnih meritev uporabnikov z mobilnim laboratorijev, postavitvijo normativnih vrednosti fizioloških testov, pripravo intervencijskih programov usmerjenih v izboljšanje gibalne učinkovitosti starejših občanov, organizacijo strokovnih seminarjev s ciljem dopolnilnega izobraževanja strokovnih delavcev. Poleg tega se bo partner vključil tudi v informiranje javnosti s postavitvijo internetne strani projekta in pripravo tiskanega strokovnega gradiva. Partner se bo udeležil tudi zaključne konference projekta.

Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta

Poslanstvo Zdravstvene fakultete kot vodilne izobraževalne in raziskovalne ustanove v srednji Evropi v vseh zdravstvenih vedah in na vseh akademskih stopnjah je izobraževati odlične strokovnjake, s kakovostnim raziskovalnim delom ustvarjati nova znanja in skrbeti za njihov prenos v prakso.

Prenos novih znanj v prakso pomeni, usposabljati študente za konkretno delo s posameznim uporabnikom, ne glede na njegove težave. Študenti tako pridobijo strokovne kompetence. Hkrati pa želimo starejšim uporabnikom, ki živijo v domačem okolju, ponuditi strokovno obravnavo treh zdravstvenih ved, to je delovne terapije, fizioterapije in zdravstvene nege pod mentorstvom pedagoških delavcev Zdravstvene fakultete.  Težje pomičnim uporabnikom tako omogočamo visoko strokovno obravnavo, ki jim po Zakonu o zdravstvenem varstvu pripada pa je niso deležni. Neposredno želimo delovati na izključenost omenjene populacije, oziroma jim omogočiti enake možnosti obravnave, kot so je deležni v socialnih zavodih in zdravstvenih institucijah.

Naše delo bo usmerjeno tako na področje preventive, kot odpravljanje ali zmanjševanje težav in ovir, ki so pri posamezniku prisotne. Usmerjeni bomo na področje izboljševanja oziroma rehabilitacije gibalnih in kognitivnih funkcij, na najnižjem nivoju ter izboljšanju izvajanja vsakodnevnih aktivnosti, kar vodi v višjo kvaliteto življenja.

Stik študentov s starostniki na domu bi pomembno prispeval k medgeneracijski solidarnosti in vplival na krepitev vrednot mladih. Hkrati bi bila to njihova strokovna intervencija ki deluje preventivno in kurativno, vsak v okviru svojih strokovnih kompetenc.

Mestna zveza upokojencev Ljubljana

Socialna zbornica Slovenije je zasnovi in izvedbi Dnevnih centrov aktivnosti, ki delujejo v okviru Mestne zveze upokojencev Ljubljana, ponovno in z veljavnostjo do leta 2021 podelila status socialno varstvenega programa, razen MOL jih sofinancira tudi MDDSZEM. Izpolnjujejo funkcijo prvih dveh stopenj (svetovanje, aktivna vključenost s prostovoljstvom) v konceptu razvoja skupnostnih oblik dolgotrajne oskrbe starejših. Dolgoročnejši cilj koncepta je širjenje te mreže predinstitucionalnih ustanov na vsedržavni ravni in njihovo vključevanje v mrežo socialno-varstvenih ustanov z namenom, ki je trojne narave:

  • prvič, omogočiti starejšim aktivno staranje, preprečevati izključenost in omogočati vključenost v mrežo socialnih odnosov;
  • drugič, omogočati podaljševanje življenja v privajenem domačem okolju in preprečevati nepotreben pritisk na institucionalno varstvo in oskrbo (po mednarodnih raziskavah je v institucionalnem varstvu – residence care – več kot polovica takšnih, ki bi lahko še vedno preživljali starost v svojem domačem okolju, in četrtina takšnih, ki so se v domsko varstvo vključili, da bi se rešili socialne osamitve);
  • in tretjič ter glede na vse boljše zdravstveno stanje starejše populacije, aktivirati starejše kot vir pomoči in samopomoči ter prostovoljstva.

Posebna značilnost dnevnih centrov aktivnosti za starejše je možnost samoodločanja – udeleženci lahko vedno prilagodijo storitev svojim potrebam in nagnjenjem ter se jim ni treba prilagajati vsiljenim programom, kar je značilnost klasične oskrbe starejših.

Koncept razvoja dnevnih centrov aktivnosti je nastal na podlagi intenzivne izmenjave izkušenj s partnerji MZU Ljubljana v drugih evropskih državah in zlasti tistih, ki se vključujejo v evropsko mrežo organizacij starejših in za starejše AGE Platform Europe.

Fakulteta za dizajn, samostojni visokošolski zavod, pridružena članica Univerze na Primorskem

Fakulteta za dizajn je samostojni visokošolski zavod ter od leta 2011 pridružena članica Univerze na Primorskem. Izvaja triletni visokošolski strokovni študijski program prve bolonjske stopnje in magistrski študijski program druge bolonjske stopnje za štiri študijske smeri: Notranja oprema, Vizualne komunikacije, Tekstilije in oblačila in Dizajn management.

Fakulteto za dizajn sestavlja mlad kolektiv akademsko in strokovno usposobljenih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ki s svojim znanjem ter ustvarjalnostjo soustvarjajo prihodnost študentov – bodočih dizajnerjev. Tako pedagoška kot raziskovalna in umetniška pot Fakultete za dizajn, temelji na kreativnih zamislih njenih ustvarjalnih sodelavcev, ki so sposobni uresničevati svoje zamisli – od ideje do izvedbe, pri tem pa graditi visoke etične standarde ter ohranjati trajnostni odnos do okolja.

Fakulteta za dizajn je vključena v razvejano mrežo povezav z okoljem in sodi med pomembnejše soustvarjalce slovenskega gospodarskega in družbenega življenja na svojem področju delovanja. Za delo na raziskovalno-razvojnem področju ima FD dve raziskovalni skupini: raziskovalno skupino za kulturo bivanja in raziskovalno skupino za tekstilije in oblačila. Člani interdisciplinarnih raziskovalno-razvojne skupin se vključujejo v raziskovalne in razvojne projekte doma in v tujini. Rezultat uspešnega dela so številni izvedeni projekti, podeljeni patenti, nagrade za oblikovalske dosežke doma in po svetu ter objavljeni članki. Člani raziskovalne skupine za kulturo bivanja v zadnjem času  posveča največ pozornosti raziskavam v povezavi s kvaliteto bivanja starejših ljudi.

Glavni prispevek Fakultete za dizajn v projektu A-Qu-A bodo intervencije v smislu prilagoditve bivalnega okolja potrebam starejših oseb, kar bo vplivalo na večjo varnost in na sposobnost za čim daljše samostojno in neodvisno življenje starejših oseb.

Mestna občina Ljubljana

 

Ljubljana je politično, znanstveno in kulturno središče Slovenije ter z nekaj več kot 280.000 prebivalci hkrati največje mesto v Sloveniji in njen najpomembnejši gospodarski center, sestavlja jo 17 četrtnih skupnosti, ki omogočajo še bolj tesno sodelovanje z občankami in občani. Kljub temu, da se uvršča med srednje velika evropska mesta, ohranja prijaznost manjšega kraja, hkrati pa premore vse, kar imajo velike prestolnice, razprostira se na površini 274,99 km2.

Mestna občina Ljubljana predstavlja najpomembnejši stik s prebivalstvom centralne Slovenije in je tako naravni nosilec vloge obveščanja javnosti in neposrednega stika z državljani. Obveščanje javnosti o projektu bo potekalo preko medijskih kanalov s katerimi razpolaga MOL. S tem bo projekt pridobil na vrednosti, širini in zavedanju občanov o njegovem obstoju.

Druga vloga je bolj kompleksna in trajnostna, MOL bo namreč  naslovnik rezultatov strokovne znanstvene analize, ki bo rezultat projekta (ki jo bodo pripravili strokovnjaki z ustreznimi izkušnjami in referencami). Tako bo MOL ključni element za dosego cilja  – da se bodo aktivnosti izvajale tudi po zaključku projekta.

Mestna občina Ljubljana bo sodelovala tudi v vseh ostalih delovnih sklopih z viri, ki jih ima na voljo in lahko pripomorejo k bolj učinkoviti izvedbi projekta.

 

Univerza Oslo in Akershus, Fakulteta za zdravstvene vede

Predstavniki Fakultete za zdravstvene vede, ki je članica Univerze Oslo in Akershus, sodelujejo pri večih mednarodnih projektih. Ukvarjajo se s: problemi družbene neenakosti, kakovosti življenja, zdrave prehrane ter s celostnim pogledom na staranje. Slednje zajema: biološko staranje, zdravstvene težave povezane s starostjo, vpliv staranja na psiho ter socialne razmere povezane s staranjem. Raziskovalna dejavnost se osredotoča na: raziskave v zvezi s spremembami zaradi procesa staranja, na raziskave o povezovanju okolja in sodobnih tehnologij ter na posege in dejavnosti za višjo kvaliteto življenja starejših.

Raziskovalci se poslužujejo kvalitativnih in kvantitativnih metod, z vključevanjem interdisciplinarnega dela s področij kot so: fizioterapija, nutricionizem, fiziologija, vedenjska biologija, sociologija, socialna antropologija.